Algemene Voorwaarden CLDgroep d.d. 01-01-2020 

Ingeschreven in het handelsregister KvK 120.63.894
Met deze voorwaarden, zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen vervallen. Opdrachten
worden slechts op onze condities uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1. Aanlevering en opslag

1.1. Reclamewerk, bij ons aanwezig, of door ons vervoerd, is voor risico van de
opdrachtgever, d.w.z. het materiaal dient voor diefstal/beschadiging/brand/zoekraken
enz. door opdrachtgever verzekerd te zijn. Voor genoemde risico’s, niet door opdrachtgever
verzekerd, aanvaarden wij generlei aansprakelijkheid.
1.2. Drukwerk dient aangelevert te worden in pakken van maximaal 500 exemplaren met een maximum gewicht van 8 kg per pak. Per pak
maximaal 2 slagen aanbrengen.
De pakken dienen kruislings gebonden te zijn en de aantallen per pak moeten gelijk zijn.
De pakken mogen niet bij elkaar gehouden worden door dozen, papierwikkels of elastieken.

De benaming van het drukwerk moet goed zichtbaar zijn.
Edities, naam en/of adreswissels per indruk gescheiden per pallet aanleveren. Bij lagere
oplages kunnen meerdere pallets op elkaar gestapeld worden (dit levert geen extra
palletplaats kosten op). De naam c.q. editie indruk moeten zichtbaar vermeld worden.
Het aangeleverde drukwerk moet begeleid worden met een vrachtbrief.

1.3. Opdrachten welke in een bepaalde week moeten worden verspreid, dienen uiterlijk de
vrijdag ervoor aangeleverd te zijn.

2. Bezorging

2.1. Clauwers-Linders distributiegroep garandeert een verspreidingsdichtheid van 95% van
het totaal. Wordt er een geringer percentage, zoals uit een gezamenlijk in te stellen
onderzoek dient te blijken vastgesteld, dan is Clauwers-Linders distributiegroep gehouden
alleen dat percentage in rekening te brengen dat in werkelijkheid is gerealiseerd.
Voorbeeld u laat 30.000 folders verspreiden en meldt binnen 5 dagen na de laatste
bezorgdag 10 klachten. Er wordt dan een verspreiddichtheid gerealiseerd van
100/30000×29990=99,97%
2.2. Klachten dienen maximaal 5 dagen na de laatste bezorgdag in ons bezit te zijn zodat
bezorgers nog gecontroleerd kunnen worden, na 5 dagen is in de regel niet meer te
controleren of de klachten terecht zijn.
2.3. Indien er klachten bekend zijn bij de klant dient de klant dit direct met (naw gegevens) te melden bij Clauwers-Linders distributiegroep, zodat er eventuele nabezorging
kan plaatstvinden. Mocht een klacht worden gemeld waarvan het adres niet volledig is dan
kan deze niet worden aanvaard omdat deze niet kan worden gecontroleerd of deze terecht
is. De klacht zal dan ook worden gezien als onterecht.2.4. Het aangeleverde drukwerk wordt verspreid samen met andere folders, flyers en
eventueel kranten.
2.5 Er wordt op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaard, hoe dan ook ontstaan,
anders dan door eigen opzet of schuld, en dan uitsluitend tot een maximum van het
verrichte werk, of een gedeelte hiervan.
2.6. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor flats, welke open trappenhuizen hebben
en waar in opdracht van de bewoners het materiaal in schappen moet worden neergelegd.
Dit geldt ook voor huizen met één brievenbus maar meerdere bewoners, brievenbussen die
niet zichtbaar zijn en huizen met loslopende honden.
2.7. Voor telefonische opdrachten of wijzigingen van opdrachten aanvaardt ClauwersLinders distributiegroep geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door ClauwersLinders distributiegroep zijn bevestigd.
2.9. Clauwers-Linders distributiegroep behoudt zich het recht indien nodig opdrachten uit
te besteden aan derden.
2.10 Buitengebied wordt alleen in geheel Nederweert verzorgt! Andere gebieden worden niet  of niet geheel verspreid in het buitengebied!
2.11. De aansprakelijkheid voor Clauwers-Linders distributiegroep blijft in alle gevallen
beperkt tot aanvullende bezorging in de plaatsen, wijken of gedeelten daarvan waar
nalatigheid werden aangetoond. In geen geval is Clauwers-Linders distributiegroep
aansprakelijk voor door opdrachtgever vermeende of werkelijk geleden schaden welke het
gevolg zouden zijn of kunnen zijn van niet of niet-tijdige verspreiding, tenzij anders is
overeengekomen.

3. Betalingen

3.1 Betalingsconditie: facturering vooraf altijd vooraf!
Indien er sprake is van alleen verspreiding dan ontvangt u de factuur met de D.D. Dat de
opdracht is aangemaakt. Dit heeft te maken met ons distributiesysteem, deze maakt n.l.
Gelijktijdig met de opdracht een factuur aan en reserveert de verspreiding!

3.2 Indien de betaling niet binnen 8 dagen wordt voldaan behouden wij ons het recht
de opdracht niet door te laten gaan tot de betaling binnen is. tevens behouden wij het recht de gerechtelijke incassokosten en rente te berekenen.

3.3. Verspreidingen welke in een bepaalde periode moeten plaatsvinden, maar door
extreme gevallen worden overschreden, geeft de opdrachtgever niet het recht, de betaling,
of gedeeltelijke betaling te weigeren.
3.4. Ook mag de uitvoerder verdere verspreiding, ongeacht het materiaal al is aangeleverd
of nog aangeleverd gaat worden, opschorten tot voldoende zekerheid over betalingen is
verkregen.
3.5. De door Clauwers-Linders distributiegroep vermelde en bevestigde prijzen gelden
slechts voor zover de daarbij genoemde formaten, gewichten e.d. overeenkomen met die
van het afgeleverde drukwerk. Indien het geleverde materiaal afwijkt van de gegeven
formaten, gewichten e.d. of moeilijkheden ontstaan bij de verwerking als gevolg van
stugheid/slapheid of onvoldoende afwerking van het materiaal, is Clauwers-Linders
distributiegroep gerechtigd voorzieningen te treffen en de daarmee verband houdende door Clauwers-Linders distributiegroep te maken kosten door te berekenen aan de
opdrachtgever.
3.6. Drukwerk en drukwerk gecombineerd met verspreiding wordt altijd vooraf
gefactureerd en dient dus vooraf voldaan te worden. Na betaling van de betreffende factuur
zullen wij uw opdracht in gang zetten en wordt het bestelde drukwerk gemaakt.
3.7 Indien er afgesproken is dat er een bepaald volume verspreid en hier een bepaald tarief
aan gekoppeld wordt dan dient dit volume ook daadwerkelijk verspreid te worden. Indien
er afgesproken is dat dit volume in 2 of 3 termijnen verspreid wordt en dit wordt niet
nagekomen dan zal achteraf met terugwerkende kracht alsnog het tarief in rekening
worden gebracht van het daadwerkelijk verspreide aantal.
3.8 tarieven: Indien de tarieven stijgen wegens derden of overheidsmaatregelen dan zullen wij deze ook doorberekenen in onze tarieven.

3.9 Indien er akkoord is gegeven voor de opdracht en er wordt een factuur gestuurd dan bent u verplicht deze in zijn geheel te voldoen. Als blijkt dat er niet wordt vooruit betaald en wij moeten de factuur crediteren dan behouden wij on het recht 20% van het factuur bedrag in rekening te brengen voor de gemaakte kosten

4. Reclames en klachten
4.1. Reclames en klachten dienen bij aangetekend schrijven of mail bij Clauwers-Linders
distributiegroep te worden ingediend binnen 5 dagen na de laatste verspreidingsdag. Bij
gebreke worden deze niet meer aanvaard (dit i.v.m. controle).
4.2. Clauwers-Linders distributiegroep is nimmer aansprakelijk voor druk-, schrijf- of
telfouten en onduidelijkheden in offertes, prospectie en opdrachtbevestiging, nog voor de
gevolgen daarvan.
4.3. Geen reclames of klachten kunnen worden aanvaard voor de volgende gevallen:
 Huizen zonder brievenbus, flats, welke open trappenhuizen hebben en waar in
opdracht van de bewoners het materiaal in schappen moet worden neergelegd (met
uitzondering van toestemming van de huismeester), pensions, hotels, café’s,
sanatoria, ziekenhuizen, verzorgingshuizen enz.
 Wanneer enkele adressen in een straat als “niet ontvangen” worden opgegeven en
bij controle blijkt dat de rest van de straat wel van de betreffende drukwerken is
voorzien en daar waar huisdeuren openstaan, waardoor kinderen of anderen de
drukwerken kunnen wegnemen.
 Wanneer blijkt, dat een inwonende de klager is en de hoofdbewoner de drukwerken
wel heeft ontvangen.
 In geval van force majeur.
 Wanneer op het erf loslopende dieren gevaar kunnen opleveren voor de
bezorger(ster), wanneer tuinhekjes afgesloten zijn en in het algemeen de toegang tot
het perceel moeilijk te bereiken is.
 Daar waar de bezorger(ster) zich met zijn rijwiel niet mag bevinden.
 Bewoners op bezorgadressen die te kennen geven om milieutechnische redenen,
geen drukwerk e.d. willen ontvangen.
Indien wordt aangegeven door de bewoner dat deze door milieu technische reden niets wil ontvangen (NEE/NEE en NEE/JA sticker)
dan wordt ten alle tijde het bruto aantal woningen gerekend. Dus ook de woningen waar niet verspreid mag worden!U betaald dus ook voor de huizen waar niet bezorgd mag worden, naar veel brievenbussen moet immers eerst heen gelopen worden voordat men ziet dat deze bewoner een milieu sticker heeft.
Als blijkt dat een dorp of stad meer mileustickers heeft dan gemiddeld is dit GEEN reden voor compensatie!

5. drukwerk
5.1 Indien men drukwerk besteld dient u uw bestand voor het drukwerk zelf aan te
leveren. Mocht u ervoor kiezen dat wij de opmaak verzorgen dan brengen wij
€75,- excl.btw per pagina voor de opmaak in rekening.
5.2Voor drukwerk gelden dagprijzen, het tarief wat in de offerte wordtopgegeven is 14 dagen geldig.
5.3 Opdrachten m.b.t. Drukwerk worden altijd vooraf gefactureerd.
5.4 U ontvangt vooraf altijd een digitale drukproef, voor eventuele foutieve
opgegeven tekst zijn na goedkeuring van de drukproef niet aansprakelijk.
5.5 Indien u zelf het bestand aanlevert bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele
fouten in het bestand(Tekst, voorinstellingen etc) dus mocht achteraf het
drukwerk niet correct zijn is CLDgroep daar niet voor aansprakelijk.

6. Wettelijke bepalingen
De opdrachtgever garandeert dat de inhoud van het te verspreiden materiaal niet in strijd
is met de wettelijke bepalingen en vrijwaart de uitvoerder daarvoor. Wet op de privacy : De
opdrachtgever wordt via deze algemene voorwaarden op de hoogte gesteld hoe
CLDgroep gegevens verwerkt. Opdrachtgever gaat opdracht tevens akkoord met
verwerking deze gegevens in het administratiesysteem van E-boekhouden en Edistribution. Gegevens die zullen worden verwerkt zijn o.a. nodig voor het verwerken
van de opdracht naar bezorgers en opmaken van de factuur. E-boekhouden en Edistibution voldoen aan de wet AVG. Met deze gegevens zal zo